Ewaluacja zewnętrzna

W dniach 21 -27 maja 2015 r. w Zespole Szkół Pustelniku trwać będzie ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez zespół ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Warszawie.

 

 

Ewaluacja przeprowadzona zostanie w zakresie następujących wymagań:

- uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej,

- szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji,

- szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analiz wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Badaniu (m.in. on-line) poddani zostaną rodzice, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pustelniku. O szczegółach poinformuje dyr. szkoły p. Lidia Marczak podczas zebrania rodziców w dniu 18 maja 2015 r. Rodzice zainteresowani udziałem w badaniu proszeni są o zgłaszanie się do wychowawców klas w dniu zebrania. Po otrzymaniu loginu będą mogli  wypełnić ankietę w formie elektronicznej.