Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok 2015/2016

Poniżej zamieszczamy ogłoszone przez Kuratorium Oświaty w Warszawie  zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016.

 

ZARZĄDZENIE Nr 13
 
MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY
 
z dnia 6 lutego 2015 r.
 
w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych
na rok szkolny 2015/2016
 
 
 
Na podstawie § 6 ust. 4 w związku z § 24 ust 2 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Warszawie stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 stycznia 2012 r. ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Nr 41 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013 r. oraz art. 10 ust. 1ustawy z dnia
6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2014 r., poz. 7)
 zarządza się, co następuje:
 
§ 1. Ustala się następujące terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów dla kandydatów do oddziałów klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum ogólnokształcącego na rok szkolny 2015/2016:
 
1)w okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w szkołach ponadgimnazjalnych wnioski zgodne ze wzorami ustalonymi przez organy prowadzące, stanowiące podstawę utworzenia bazy kandydatów:
 
a)    od 11 maja od godz. 1000do 22 maja do godz.1500we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych,
 
b)    od 19 czerwca od godz.1000do 23 czerwca do godz. 1600 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół lub składać wnioski, jeżeli nie dokonali tego w terminie określonym w pkt 1 lit. a z uzasadnionych przyczyn losowych;
 
2) sprawdzian uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną przeprowadza się:
 
 
a) sprawdzian umiejętności językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących przeprowadza się:
 
28 maja o godz. 1200– do oddziałów z językiem francuskim jako drugim językiem nauczania,
 
29 maja o godz. 1500– do oddziałów z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania,
 
- 1 czerwca o godz. 1500– do oddziałów z językiem niemieckim jako drugim językiem nauczania,
 
2 czerwca o godz. 1500– do oddziałów z językiem hiszpańskim jako     drugim językiem nauczania,
 
3 czerwca o godz. 1500– do oddziałów z językiem rosyjskim jako drugim językiem nauczania,
 
b) 10 czerwca o godz. 1500 upływa ostateczny termin ogłoszenia wyników    sprawdzianów uzdolnień kierunkowych przeprowadzanych w terminach określonych w § 1 pkt 2 lit. a
 
c)kandydaci, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpili
do sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w wymienionych w § 1 pkt 2 lit. a terminach lub dokonali w dniach 19 – 23 czerwcazmiany wyboru szkoły na szkołę z oddziałami, do których przeprowadza się sprawdzian uzdolnień kierunkowych, mogą do niego przystąpić 24 czerwca o godz. 1300,
 
d)25 czerwca o godz. 1500upływa ostateczny termin ogłoszenia wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, przeprowadzonych w terminach określonych w § 1 pkt 2 lit. c;
 
3)terminy rekrutacji kandydatów na rok szkolny 2015/2016 do oddziałów klasy   pierwszej szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum ogólnokształcącego:
 
a)    od 26 czerwca od godz.1100do 29 czerwca do godz. 1600 kandydaci składają dokumenty do nie więcej niż trzech szkół (chyba, że organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych szkół), w tym: 
 
- oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) świadectwa ukończenia gimnazjum,
 
- oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył) zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
 
- inne dokumenty wskazane przez organ prowadzący, z wyjątkiem zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.
 
Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
 
Kandydaci składają dokumenty, o których mowa powyżej, w szkołach, w których mają złożone wnioski. W miastach, w których funkcjonuje elektroniczne wspomaganie rekrutacji, a kandydat wybrał trzy szkoły
w jednym mieście, kandydat składa jedną kopię świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w szkole pierwszego wyboru.
 
b)    od 30 czerwca od godz. 900do 2 lipca do godz. 1600szkolne komisje rekrutacyjne prowadzą postępowanie rekrutacyjne według kryteriów ustalonych przez szkołę,
c)    do 2 lipca do godz. 1700 szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
 
d)    od 3 lipca do 6 lipca kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Kandydaci do szkół zawodowych otrzymują ze szkoły skierowanie na badania do lekarza medycyny pracy, który wydaje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (zaświadczenie należy złożyć do 24 sierpnia w sekretariacie szkoły),
 
e)    7 lipca do godz. 1600szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona
i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację
o liczbie wolnych miejsc) uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,
  
f)     jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające w terminie do końca sierpnia zgodnie art. 20 zd ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).
 
§ 2. Ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:
 
200 punktów – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum (oraz za inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie), w tym:
1) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny
na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę oraz za inne osiągnięcia ucznia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 
a) sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę:
 
 18 punktów – stopień celujący,
 14 punktów – stopień bardzo dobry,
 10 punktów – stopień dobry,
 6 punktów    – stopień dostateczny,
 2 punkty        – stopień dopuszczający,
 
b) sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych
na świadectwie ukończenia gimnazjum:
 
- 13 punktów – za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (konkursy przedmiotowe), lub za tytuł laureata innego konkursu, organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim (konkursy tematyczne i interdyscyplinarne) - zasady organizacji tych konkursów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r.  Nr 13, poz.125 ze zm.).
 
Finalista lub laureat więcej niż jednego ww. konkursu uzyskuje 13 punktów.
 
- 7 punktów - za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty (konkursy tematyczne i interdyscyplinarne) - zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz.125). 
 
Finalista więcej niż jednego ww. konkursu uzyskuje 7 punktów. W przypadku przyznania 13 punktów nie przyznaje się 7 punktów.
 
- 5 punktów – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół,
co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.
 
- 2 punkty – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół,
co najmniej na szczeblu powiatowym.
 
W przypadku przyznania 5 punktów za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 punktów za osiągnięcia na szczeblu powiatowym.
 
- 2 punkty – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub na rzecz środowiska szkolnego.
 
- 2 punkty – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.
 
- do 6 punktów – za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny
z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej).
 
Przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe dla stopni:
 
 6 punktów  – stopień celujący,
 5 punktów  – stopień bardzo dobry,
 4 punkty      – stopień dobry,
 3 punkty      – stopień dostateczny,
 2 punkty      – stopień dopuszczający.
2) 100 punktów – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
- języka polskiego,
- historii i wiedzy o społeczeństwie,
- matematyki,
- przedmiotów przyrodniczych: geografii, biologii, chemii, fizyki,
- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
                                              
należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. uczeń uzyskał z matematyki wynik - 70%, co daje w rekrutacji 14 punktów).
 
3) Do końca lutego 2015 roku dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych podadzą do wiadomości kandydatom do oddziałów klas pierwszych warunki i kryteria rekrutacji do szkoły ustalone na podstawie art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).
§ 3.Ustala się termin rekrutacji kandydatów do oddziałów klasy pierwszej trzyletniej
       zasadniczej szkoły zawodowej dla młodzieży rozpoczynającej zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w pierwszym powszednim dniu lutego w roku szkolnym 2015/2016:
 
1)    od 11 stycznia do 13 stycznia 2016 roku kandydaci składają wnioski oraz świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie;
 
2)    22 stycznia 2016 r. szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do oddziału klasy pierwszej.
 
§ 4. Załączniki do zarządzenia stanowią:
1)    wykaz olimpiad dla gimnazjalistów;
2)    wykazy konkursów przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych dla gimnazjalistów organizowanych przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
3)    wykazy olimpiad dla szkół ponadgimnazjalnych ;
4)    wykaz dyscyplin   sportowych,   w   których  osiągnięcia   uwzględniane  są w procesie rekrutacji.
 
§ 5. Zarządzenie  podlega   ogłoszeniu   na    stronie   internetowej   Kuratorium    Oświaty  
       w Warszawie.
 
§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Warszawie.
 
§ 7. Wykonanie    zarządzenia    powierza    się    Dyrektorowi    Wydziału    Kształcenia
       Ponadgimnazjalnego  i  Ustawicznego  Kuratorium  Oświaty  w  Warszawie.
 
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
p.o. Mazowiecki Kurator
 Oświaty
     / - /
    Katarzyna Góralska